KEHI válasz #3

Tisztelt dr. Harmati Zita!

A mai napon vettük kézhez 2014. július 10-én kelt, 23-463/256/2014 iktatószámú levelét. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni levelével kapcsolatos álláspontunkról, nem érintve ezzel korábbi levelünkben kifejtett jogi álláspontunkat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szivárvány Misszió Alapítvány a vizsgálat kezdete óta jogszerűtlennek tartja a Hivatal vizsgálatát. Álláspontunk az, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban Hivatal) a projekthez felhasznált költségvetést ellenőrizni nem jogosult, mivel a Norvég Civil Támogatási Alapból nyújtott támogatásokat a támogató nem az államháztartásból nyújtja, sem a támogató, sem pedig a kedvezményezettek nem részei az államháztartásnak. Továbbra is fenntartjuk azonban, hogy a szélesebb társadalom és projektünk, valamint tevékenységeink célközönsége felé teljeskörű átláthatósággal tartozunk, amit eddig is és ezután is teljesítünk.  

Levelében arra figyelmeztet minket, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal szerint a honlapunkon megtalálható, közérdekből nyilvános adatok hiányosak. Jogi álláspontunk az, hogy a közzétett dokumentációból a Norvég Civil Támogatási Alaptól „Előbújás napi rendezvények megszervezése” című projektünkhöz kapott támogatás felhasználásának jogszerűsége egyértelműen megítélhető. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Hivatal olyan dokumentumok megküldését is kéri, amelyekkel szervezetünknek törvény szerint nem is kell rendelkeznie, pl. önköltség-számítási szabályzat.

Levelében továbbá arra hivatkozik, hogy a Hivatal jogosult személyes adatot és különleges adatot is kezelni. Ezzel kapcsolatos álláspontunk, hogy személyes adatok nyilvánosságának vagy átadásának kérése itt sem nem indokolt, sem nem arányos. A Hivatal által végzett hatósági ellenőrzésre alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, hiszen a Hivatal eljárása mindenben megfelel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 12. § (2) bekezdés a) pontjában a hatósági üggyel szemben támasztott feltételeknek. A Ket. 1. §-a szerint: „(1) A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. (2) A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A hatóság ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos - ideértve gazdasági - érdekét szem előtt tartva jár el. (3) A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza.”

Ezekből az alapelvi rendelkezésekből kitűnően a Hivatal kizárólag a vizsgálata céljaihoz szükséges mértékben kérhet be adatokat. Az egyes programokban résztvevők neve és egyéb személyes adatai nem minősülnek ilyen információnak. A Hivatal adatkérése tehát szükségtelen és aránytalan. Az erre irányuló adatkérés felveti annak gyanúját, hogy a Hivatal visszaél hatáskörével, azaz hatáskörét nem abból a célból gyakorolja, amelyre törvény kifejezetten felhatalmazást ad, tehát a kormányzati ellenőrzés lefolytatására, hanem az ahhoz szükséges mértéken túli és célú - akár politikai motivumokból történő, készletező - adatgyűjtésre. Fentieken túl felhívom figyelmét arra, hogy az adatkezelés nem felelne meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt követelményeknek, hiszen a Szivárvány Misszió Alapítvány által szervezett workshopokon jelenlévők listája nélkül is megállapítható, hogy a workshop megtartásra került és az Alapítvány teljesítette a pályázatban vállalt kötelezettségeit. Fentiek alapján tehát a különleges adatok megismerése nem szükséges a Hivatal feladatainak ellátáshoz. Ismételten tájékoztatjuk arról az álláspontunkról, hogy a Hivatalra nem vonatkozik olyan jogi kötelezettség, amelynek teljesítése céljából a különleges adatok megismerése lenne szükséges, hiszen a Hivatal feladatai az alapítványok vonatkozásában a költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatások felhasználásának ellenőrzésére terjednek ki (Áht. 63. § (1) bek. c pont), ilyen támogatást azonban a Szivárvány Misszió Alapítvány nem kapott.

A levelében említett ötszázezer forintig terjedő eljárási bírság vonatkozásában felhívom figyelmét arra, hogy a Ket. 12. § (1) bekezdése alapján attól függetlenül a Ket.-et kell alkalmazni, hogy az eljárást szabályozó jogszabály a Ket. alkalmazását külön is előírja-e. Éppen ezért az ügyféllel szembeni bármilyen jogkövetkezmény alkalmazására is csak a Ket. szabályai szerint, alakszerű közigazgatási hatósági határozat vagy végzés meghozatalával van jogszerű lehetőség.

A fentieken túl azzal a kéréssel fordulunk a Hivatalhoz, hogy a Szivárvány Misszió Alapítvánnyal szemben folytatott vizsgálatát haladéktalanul szüntesse meg és valóban közpénzből fedezett erőforrásait fordítsa a kormány irányítása alá tartozó szervek kormányzati ellenőrzésére, különös tekintettel a közelmúltban a sajtóban nyilvánosságot kapott esetekre.

Üdvözlettel:
Szivárvány Misszió Alapítvány